Så arbetar vi med trygghet i skolan

Skolan har ett ansvar att du som elev ska känna dig trygg i skolan. Vi har ett löpande arbete för likabehandling och mot kränkande behandling och diskriminering.

Skolan har ett ansvar att förebygga och förhindra trakasserier och kränkande behandling under skoltiden. Det löpande trygghetsarbetet utgår från diskrimineringslagen, skollagen och skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Nolltolerans mot mobbning

Vår vision och målbild är att alla elever och personal ska kunna känna sig trygga och ha lika rättigheter oavsett olikheter som kön, könsidentitet eller könsöverskridande uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Vi har nolltolerans mot all form av mobbning, kränkande kommentarer, rasistiska yttringar eller våld.

Så arbetar vi med plan mot kränkande behandling och diskriminering

  • Alla elever informeras om skolans spelregler och planens innehåll.
  • Alla vårdnadshavare informeras om planens innehåll på föräldramöten.
  • Alla anställda på skolan arbetar aktivt för att uppfylla planen. Lärare har en löpande diskussion i klassrummet kring kränkande behandling och diskriminering.

Genom olika aktiviteter som sker löpande under året arbetar vi för att stärka gemenskapen, både i stort på skolan samt i klasserna. Du kan läsa mer om dessa aktiviteter i Plan mot kränkande behandling och diskriminering.

Så gör du om du upplever att du blivit utsatt för kränkande behandling

Prata med din mentor eller med elevhälsan. Det går också bra att kontakta rektor.

Här hittar du kontaktuppgifter till elevhälsan

Här hittar du kontaktuppgifter till rektor

Barnrättsombudet i Norrköpings kommun

Läs planen mot kränkande behandling och diskriminering

Här kan du läsa skolans plan mot kränkande behandling och diskriminering i sin helhet.

Årlig plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Pdf, 214.3 kB.

Kort version av årlig plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Pdf, 130.1 kB.