Elevombud

Tillsammans skapar vi en tryggare skola.

Vad är ett elevombud?

Elevombuden jobbar mot mobbning och andra kränkningar och arbetar för att alla ska trivas på skolan. Elevombuden fungerar som ett stöd för alla elever och lärare och skapar en trygghet i klassen och på skolan. Det är de som fångar upp signaler om hur tryggheten och stämningen är och tar det vidare för att vår skolmiljö ska bli så bra som möjligt.

Alla som är elevombud har tystnadsplikt och är med och uppdaterar skolans likabehandlingsplan och ordningsregler. Alla elevombud får en utbildning till elevskyddsombud.

Varje klass har två elevombud. Elevombuden träffas tillsammans med alla elevombud, elevhälsan och representant för skolledningen vid några tillfällen per termin.

Elevombuden gör en trygghetvandring då man går runt på skolan och försöker tillsammans identifiera platser som kan vara otrygga och kommer med förslag på förbättringar. Representanter för elevombuden är med på skolans skyddsrond som är en gång per läsår.

Elevombuden tar upp viktiga frågor från elevombudens möten på klassråden och tar också med sig frågor från sin klass till elevombudsmötena. Representanter för elevombuden är också med på skolkonferensen som är två gånger per år.

Har du frågor som du anser är viktiga för elevombuden att lyfta vidare? Eller har du förslag på vad som kan göras på skolan för att öka trivseln och tryggheten? Vänd dig till elevombudet i din klass.

Du kan också lämna din fråga eller ditt förslag i elevombudens brevlåda som hänger till vänster om huvudentréns insida.

Anna Edman

Kurator

073-020 28 28

Anette Stenlåås

Kurator

073-020 11 99

Jenny Setzman

Café BeHaga/Receptionen

076 -760 30 62