Till dig som är intresserad av att bli handledare för elever på
Barn- och fritidsprogrammet (BF)

APL (arbetsplatsförlagt lärande) är ett samarbete mellan dig som handledare, din arbetsplats och skolan.

Det är under APL-perioderna eleverna får praktisk kunskap och insikten om vad yrket de utbildar sig till innebär. På APL möts teori och praktik. Utan er skulle vårt yrkesprogram inte fungera.

Vad innebär det att vara handledare?

Som handledare tar du emot en elev i din verksamhet ett visst antal veckor under elevens APL. Antalet veckor varierar beroende på vilket år eleven går under sin utbildning. Du hjälper eleven tillrätta, introducerar yrket och är ett stöd under praktiken. En önskan är att eleverna kan komma tillbaka till sin tidigare praktikplats vid flera tillfällen om möjligt för att underlätta för alla parter.

Nedan följer lite information och tips om vad som är viktigt att tänka på som handledare när du tar emot en APL-elev.

Introduktion

Som handledare har du en mycket viktigt roll för att introduktionen på arbetsplatsen skall fungera bra! För många elever kan APL vara det första mötet med yrkeslivet. Eleven behöver känna sig välkommen och trygg på arbetsplatsen och det är viktigt att hen presenteras för dina kollegor så alla vet vem som är där och varför.

Innan eleven kommer till dig skriver hen ett brev och berättar lite om sig själv. I vissa fall gör eleven även ett besök på arbetsplatsen innan sin APL och presenterar sig för dig som handledare. Det kan underlätta för bägge parter att ha mötts innan det är dags att börja APL-perioden.

Praktiska frågor

Gå igenom praktiska frågor som: När äter ni lunch och var? När har ni rast? Vilka arbetstider gäller? Vad händer om man blir sjuk? Behövs det särskilda arbetskläder och var byter ni om? Dessa frågor är nog så viktiga och bör tas upp direkt på första dagen för att eleven skall känna sig trygg och snabbt kunna komma in i arbetet.

Genomgång av mål

Eleven är på arbetsplatsen för att lära och utveckla yrkeskunskaper. För att kunna träna på rätt saker behöver du och eleven gå igenom målen för APL-perioden. Genom att kontinuerligt föra en dialog med eleven under praktikperioden underlättar du för er båda och göra tiden på arbetsplatsen så givande som möjligt.

Eleven får uppgifter från skolan utifrån olika kunskapsmål och dessa skall sedan genomföras och bedömas på din arbetsplats. Kunskapsmålen varierar beroende på vilken årskurs eleven går i.

Dessa uppgifter finns upplagda på sidan Handledarinformation.

Under APL-perioden kommer en kontaktlärare från skolan att ringa dig som handledare eller göra ett arbetsplatsbesök.

Förväntningar från dig som handledare

Eleven behöver förstå vilka förväntningar du har och vilka krav du ställer. Det skapar en större trygghet och känsla av att vara en i gänget. Eleven förväntar sig att du ställer krav. I förlängningen främjar det också kunskapsutvecklingen i och med att eleven vet vad som krävs för att uppnå ett visst resultat.

Visa arbetsmiljön

Skolan och arbetsgivaren har ett gemensamt ansvar för att arbetsplatsen uppfyller de aktuella arbetsmiljökraven. Riskerna för missförstånd och tillbud minskar om eleven får möjlighet att tidigt bekanta sig med miljön. Eleven kan också vara delaktig i att identifiera risker. Arbetsmiljö handlar också om bemötande, trivsel och ansvar.

Säkerhetsgenomgång

Det finns många risker förknippade med olika arbetsplatser, så därför behöver eleven tidigt få en säkerhetsgenomgång för att kunna undvika olycksfall eller missförstånd. Det är också bra att gå igenom utrymningsvägar och återsamlingsplats vid brandlarm. Hur är det på din arbetsplats? Du kan också gå igenom personlig skyddsutrustning, hur den används och var den finns.

Under och efter APL-perioden

Tanken är att eleven gör flera APL-perioder på samma plats. I slutet av årskursens sista APL gör du och eleven en gemensam utvärdering utifrån den matris som finns bifogad på Hagagymnasiets hemsida. Matrisen skickas till elevens kontaktlärare på skolan.

Närvarorapporten skickas in efter varje APL-period. Under vårterminens APL-period i årskurs två och tre besöker elevens kontaktlärare APL-platsen för att tillsammans med dig och eleven genomföra ett trepartssamtal om elevens utveckling under APL-perioden.

Skolverkets handledarutbildning

Skolverket har en handledarutbildning som kan göras när som helst och som tar upp viktiga frågor. Du når den via denna länk där du registrerar dina personuppgifter: Skolverkets handledarutbildning

Utbildningen kan återupptas när som helst genom att du har en egen inloggning. Det är inte ett krav att du skall ha gått den för att bli handledare, men vi rekommenderar den varmt!

Jag är intresserad av att bli handledare, hur går jag tillväga?

Om du arbetar på en förskola anmäler du ett intresse hos din chef. Chefen anmäler sedan detta till Monica Göransson , som är VFU-samordnare på Utbildningskontoret.

Om du arbetar i andra verksamheter stämmer du av med din chef att ni kan ta emot elever och att du vill vara handledare.

Skicka sedan ett mail till Hagagymnasiets APL-samordnare.

Välkommen som handledare till elever på Barn- och fritidsprogrammet!